Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2011

kochajmniejakumiesz
5605 9117
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viavictories victories
kochajmniejakumiesz
0843 3b87
Reposted fromsowaaa sowaaa viavictories victories
kochajmniejakumiesz
Reposted fromneon neon viavictories victories
kochajmniejakumiesz
0530 a3cf
Reposted fromkniepuder kniepuder viavictories victories
kochajmniejakumiesz
3223 472e
Reposted fromhalucine halucine viavictories victories
kochajmniejakumiesz
9287 588d
Reposted fromzuli zuli viavictories victories
kochajmniejakumiesz
4886 1b37
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viavictories victories
kochajmniejakumiesz
Hmm, for the ladies:

"1. Put on nail polish and let dry.
2. Dip fingernail in alcohol-basically any will do, vodka is suggested.
3. Press a strip of newspaper big enough to cover the whole nail on to your alcohol soaked nail.
4. Pull off slowly and be really impressed with yourself.
5. Paint top coat if desired."
Reposted fromAluslaw Aluslaw viavictories victories
6173 3b02 500

|| Want Need this shirt!

Reposted fromfuckyougio fuckyougio viavictories victories
kochajmniejakumiesz
7233 f23b
Reposted fromteamo teamo viavictories victories
kochajmniejakumiesz
cause I may be bad, but I'm perfectly good at it!
— Rihanna - S&M
Reposted fromprimordium primordium viavictories victories
kochajmniejakumiesz
7829 2f82
Reposted fromsoupdujour soupdujour viavictories victories
kochajmniejakumiesz
Nie pozwólcie, by ktokolwiek wmówił wam, że trzeba być zadowolonym z tego co się ma. Zawsze jest więcej do zdobycia i nie ma powodu, abyście tego nie miały osiągnąć.
— Gossip Girl
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami viavictories victories
kochajmniejakumiesz
Chuck: "Lubie kiedy dziewczyny mówią takie świństwa" 
Serena: "Lubisz kiedy w ogóle do ciebie mówią" 
Chuck: "wolę, gdy siedzą cicho"
— Gossip Girl
kochajmniejakumiesz
Są piosenki, które porywają do tańca, 
Piosenki, przy których mamy ochotę śpiewać... 
Ale najlepsze piosenki to te, które przenoszą nas do momentu, 
gdy pierwszy raz je słyszeliśmy i jeszcze raz łamią nam serce. 
— Gossip Girl
kochajmniejakumiesz
5472 1cd4
kochajmniejakumiesz
3530 bd18
Reposted fromhushhush hushhush viavictories victories
kochajmniejakumiesz
kochajmniejakumiesz
6706 b462
kochajmniejakumiesz
6253 a5ae
Reposted fromsowaaa sowaaa viavictories victories
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl